การรถไฟสายใต้ แจ้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทาง

การรถไฟสายใต้ แจ้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทาง

การรถไฟฯ แจ้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทาง และงดเดินขบวนรถ ในวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2565 เป็นการต่อเนื่อง

จากเหตุน้ำท่วมทางรถไฟสายใต้ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และแจ้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทาง และงดเดินขบวนรถเป็นการต่อเนื่อง จากเหตุขบวนรถสินค้าที่ 707 ตกราง ระหว่าง คลองแงะ – ปาดังเบซาร์

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วม ระหว่างสถานีควนเนียง – บ้านเกาะใหญ่ (อำเภอควนเนียง) สถานีนาม่วง (อำเภอนาหม่อม) และสถานีวัดควนมีด (อำเภอจะนะ) จังหวัดสงขลา ส่งผลให้การรถไฟฯ ต้องปรับเปลี่ยนการเดินรถเส้นทางรถไฟสายใต้ เมื่อวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับสถานการณ์วันนี้ (21 ธันวาคม 2565) มีปริมาณฝน และระดับน้ำลดลง ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจและประเมินสภาพความเสียหายของทางรถไฟจากเหตุน้ำท่วมในเส้นทางระหว่างสถานีนาม่วง – วัดควนมีด สามารถดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมบริเวณที่ทางชำรุดได้ ส่วนเส้นทางระหว่างสถานี ควนเนียง – บ้านเกาะใหญ่, โคกทราย – ควนเนียง, หารเทา – โคกทราย, หารเทา – ควรเคี่ยม, เขาชัยสน – บางแก้ว, วัดควนมีด – จะนะ จากการประเมิณสถานการณ์ สภาพทางได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการได้

ทั้งนี้ การรถไฟฯ จึงจำเป็นต้องประกาศปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถสายใต้ ตั้งแต่วันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2565 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ขบวนรถงดเดิน จำนวน 16 ขบวน ประกอบด้วย
ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 (กรุงเทพ – หาดใหญ่ – กรุงเทพ)
ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 (กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ)
ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45/46 (กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพ)
ขบวนรถเร็วที่ 169/170 (กรุงเทพ – ยะลา – กรุงเทพ)
ขบวนรถเร็วที่ 171/172 (กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ)
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 (สุไหงโก-ลก – พัทลุง – สุไหงโก-ลก – พัทลุง)
ขบวนรถระหว่างประเทศที่ 947/948 (หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่)
ขบวนรถระหว่างประเทศที่ 949/950 (หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่)
ขบวนรถปรับเปลี่ยนเส้นทาง จำนวน10 ขบวน ประกอบด้วย
ขบวนรถสินค้าที่ 985/986 (กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ) มีเดินเฉพาะ กรุงเทพ – พัทลุง – กรุงเทพ
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445 (ชุมพร – หาดใหญ่) มีเดินเฉพาะ ชุมพร – พัทลุง
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 446 (หาดใหญ่ – ชุมพร) มีเดินเฉพาะ พัทลุง – ชุมพร
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447 (สุราษฎร์ธานี – สุไหงโก-ลก) มีเดินเฉพาะ จะนะ – สุไหงโก-ลก และ สุราษฏร์ธานี – พัทลุง
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 448 (สุไหงโก-ลก – สุราษฎร์ธานี) มีเดินเฉพาะ สุไหงโก-ลก – จะนะ และ พัทลุง – สุราษฎร์ธานี
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451 (นครศรีธรรมราช – สุไหงโก-ลก) มีเดินเฉพาะ เทพา – สุไหงโก-ลก และ นครศรีธรรมราช – พัทลุง
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 452 (สุไหงโก-ลก – นครศรีธรรมราช) มีเดินเฉพาะ สุไหงโก-ลก – เทพา และ พัทลุง – นครศรีธรรมราช
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455 (นครศรีธรรมราช – ยะลา) มีเดินเฉพาะ นครศรีธรรมราช – พัทลุง
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 456 (สุไหงโก-ลก – นครศรีธรรมราช) มีเดินเฉพาะ พัทลุง – นครศรีธรรมราช
สำหรับขบวนรถท้องถิ่นที่ 453/454 (ยะลา – สุไหงโก-ลก – ยะลา) มีเดินรถปกติ

การรถไฟฯ สายใต้ แจ้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทาง

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถคืนค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาที่สถานีรถไฟทุกแห่ง การรถไฟฯ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากอุทกภัยในพื้นที่

ทั้งในด้านการเดินรถ การซ่อมบำรุงทาง และระบบอาณัติสัญญาณ การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายของระบบต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ให้สามารถลงพื้นที่ในการซ่อมบำรุงให้สามารถเปิดการเดินรถได้โดยเร็วที่สุด หลังจากระดับน้ำลดอยู่ในระดับที่ปลอดภัย โดยให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร

ในส่วนกรณี ขบวนรถสินค้าที่ 707 ตกราง ระหว่างสถานีคลองแงะ – สถานีปาดังเบซาร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดการเดินรถได้ การรถไฟฯ มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินรถ (เพิ่มเติม) ดังนี้

วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2565
1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45 (กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์) ไม่มีเดิน จาก ชุมทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ ทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จาก ชุมทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ (เป็นขบวนรถออกต้นทางกรุงเทพ วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2565)
2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 46 (ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพ) ไม่มีเดินจาก ปาดังเบซาร์ – ชุมทางหาดใหญ่ ทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จาก ปาดังเบซาร์ – ชุมทางหาดใหญ่ เพื่อเดินทางต่อโดยขบวนรถด่วนพิเศษที่ 38 ที่ชุมทางหาดใหญ่
3. ขบวนรถด่วนที่ 947/948 และ 949/950 (ชุมทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ – ชุมทางหาดใหญ่) ไม่มีเดิน
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางโดยรถไฟ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดก่อนเดินทางอีกครั้ง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ solarpowertoptips.com

แทงบอล

Releated