การสอบ O-NET , A-NET

การสอบ O-NET และ A-NET แตกต่างกันอย่างไร

หลายท่านอาจเคยได้ยินจากเด็กนักเรียนหรือจากข่าวสารทางด้านต่าง ๆ เรื่องการสอบ O-NET , A-NET แต่อาจมีหลายท่านที่ไม่ทราบถึงความหมายและความแตกต่างของการสอบทั้ง2 นี้

O – NET (Ordinary National Educational Test) หรือโอเน็ต

โอเน็ต เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในระดับขั้นพื้นฐาน สอบเพื่อวัดความรู้รวบยอดของนักเรียนปลายช่วงชั้นของ 6 ภาคเรียน โดยนักเรียนที่ต้องทำการสอบได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยทำการวัดผลจากคะแนนการทดสอบความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยจะจัดสอบหนึ่งครั้งต่อปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

วัตถุประสงค์ในการจัดสอบโอเน็ต

เพื่อสรุปผลคะแนนออกมาประเมินว่านักเรียนมีความรู้ในระดับใด และนำผลการทดสอบนั้นไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพทางการศึกษา ตลอดจนนำผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมดมารวมคะแนนเพื่อประเมินผลระดับชาติ นอกจากนี้ยังสามารถนำผลการสอบโอเน็ตนี้ไปใช้ร่วมกับการสอบเข้าสถาบันต่าง ๆ อีกด้วย

การสอบ O-NET , A-NET

 

A – NET (Advanced National Educational Test) หรือเอเน็ต

เอเน็ต เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในระดับขั้นสูง สอบเพื่อวัดความรู้ขั้นสูง 6 ภาคเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น โดยนักเรียนสามารถนำผลการสอบเอเน็ตนี้ไปวัดผลการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระดับแอดมิดชั่นได้ โดยคะแนนที่สอบนั้นสามารถสอบแล้วเก็บไว้ได้ 2 ปี แล้วเลือกใช้คะแนนที่สูงที่สุด ดีที่สุด โดยทำการวัดผลจากคะแนนการทดสอบความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2 จัดขึ้นในปี 2549 – 2552 ในเดือนมีนาคมของทุกปี

วัตถุประสงค์ในการจัดสอบเอเน็ต

เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้คัดผู้เข้าเรียนที่มีความรู้ตรงความถนัดตามสาขาวิชาเรียนต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้ทำการยกเลิกการสอบเอเน็ต แล้วเปลี่ยนเป็นการทดสอบความถนัดทั่วไป วิชาชีพและวิชาการ (GAT-PAT) แทน รวมมีการจัดสอบเอเน็ตก่อนจะยกเลิกทั้งหมด 4 ครั้ง

ซึ่งสามารถสรุปได้สั้น ๆ ว่า การสอบโอเน็ตนั้น จัดขึ้นเพื่อวัดผลประเมินผลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ส่วนการสอบเอเน็ตนั้นจัดสอบเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อนำผลคะแนนไปสอบเข้าระดับอุดมศึกษาต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ solarpowertoptips.com

UFA Slot

Releated