งาน STEM Fair & Expo 2023 บูรณาการความรู้สู่การแก้ปัญหา

งาน STEM Fair & Expo 2023 บูรณาการความรู้สู่การแก้ปัญหา

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวเปิดงาน STEM Fair & Expo 2023 จัดขึ้นโดยศูนย์ SEAMEO STEM-ED ณ โรงแรม Pullman King Power Rangnam เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

โดยมี ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน ผู้ อำนวยการ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED ดร.เอเท็ล แอ็กเนส ปาสกัว วาเลนซูเอลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) นายชาทิตย์ ห้วยหงส์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า งาน STEM Fair & Expo 2023 จัดขึ้นเพื่อเป็นข้อริเริ่มด้านสะเต็มศึกษาแก่ประเทศสมาชิกซีมีโอ ในการแข่งขันประกวดโครงงาน (STEM Project Competition) การสร้างเสริมขีดความสามารถให้กับนักศึกษา การแสดงผลงานจากโครงการสะเต็มศึกษา และแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะเต็มศึกษา

รวมถึงการจัด Policy Roundtable ในหัวข้อ “What Works in STEM Education” ซึ่งในการแข่งขันประกวดโครงงาน (STEM Project Competition) มีผู้ชนะทั้งสิ้น 300 ทีม จาก 9 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยได้ชัยชนะมาถึง 30 ทีม

งาน STEM Fair & Expo 2023 บูรณาการความรู้สู่การแก้ปัญหา

โดย SEAMEO STEM-ED เป็นแนวทางการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการความรู้ทุกวิชาไปสู่การแก้ปัญหา ทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงปัญหาที่ซับซ้อน และสามารถแก้ไขปัญหาได้

ดังนั้นการจัดหลักสูตรการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา จึงจำเป็นต่อการสร้างทักษะสำคัญให้ติดตัวเด็กในยุคดิจิทัล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำรูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษามาประยุกต์ในหลายรูปแบบ ทั้งแบบ Active Learning ในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรสามัญ และการใช้ Coding สำหรับวิทยาลัยทางเทคนิคหรืออาชีวะ

“กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการนำหลักสูตรสะเต็มศึกษามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยในประเทศไทย ได้มีการเปลี่ยนจาก STEM เป็น STEAM โดย A คือ Art of life หมายถึงศาสตร์ในการใช้ชีวิต ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นจิตอาสาและช่วยเหลือผู้อื่นประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ขอขอบคุณ UNESCO ศูนย์ SEAMEO STEM-ED สำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) บริษัท เชฟรอนประเทศไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมจัดงาน STEM Fair & Expo 2023 เพื่อต่อยอดการศึกษาไทยที่ทันสมัย แก่เด็กยุคใหม่ให้ก้าวไกลสู่ยุค VUCA WORLD” รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในตอนท้าย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ solarpowertoptips.com

แทงบอล

Releated